Szkolenia BHP i badania lekarskie w czasie zagrożenie epidemicznego. Stanowisko GIP

W dniu 16 marca otrzymaliśmy stanowisko Głównego Inspektora Pracy odnośnie badań okresowych oraz szkoleń 

 

Pełna treść stanowiska jest do pobrania  poniżej tekstu. Najważniejsze zagadnienia.

 

 • Badania lekarskie
  • Podtrzymano obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika bez aktualnych orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy
  • Zawieszeniu wykonywania badań lekarskich okresowych przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku wystawienia w terminie skierowań na badania lekarskie. Badania należy wykonać niezwłocznie po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego.
 • Szkolenia BHP
  • Zezwolono na  wykonywaniu szkoleń wstępnych w zakresie instruktażu ogólnego w formie samokształcenia przy użyciu środków kształcenia na odległość.
  • Zezwolono na wykonywaniu szkoleń okresowych w zakresie stanowisk robotniczych  w formie samokształcenia przy użyciu środków kształcenia na odległość.
  • Zachowaniu wymogu wykonywania  instruktażu stanowiskowego  w obecnej formie.

Zmiany w szkoleniach BHP  zmiany w badaniach lekarskich w sytuacji obowiązywania zagrożenia epidemicznego. 

 

Treść stanowiska

,,Mając na względzie sytuację epidemiologiczną w Polsce i opublikowanie
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 433 ze zm.), jak również
pismo otrzymane z Ministerstwa Zdrowia z 12 marca br., znak ZPM.6131.5.2020.MS,
dotyczące wykonywania badań profilaktycznych pracowników, wynikających z art. 229
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.),
proponuję:
1)zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich
pracowników do czasu odwołania zagrożenia epidemiologicznego ze strony
wirusa SARS-CoV-2, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku wystawienia
skierowania na okresowe badania lekarskie w terminach wynikających
z orzeczeń lekarskich określających brak przeciwwskazań do pracy, otrzymanych
przez pracowników podczas poprzednich badań profilaktycznych. Terminowe
wystawienie skierowania będzie potwierdzeniem gotowości pracodawcy do
wypełnienia obowiązku określonego w art. 229 Kodeksu pracy. Pracownicy
powinni zostać zobowiązani do niezwłocznego udania się do jednostki medycyny
pracy, z którą przedsiębiorstwo ma podpisaną umowę o świadczenie usług
w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami, po odwołaniu
zagrożenia epidemiologicznego;
utrzymanie obowiązku niedopuszczania do pracy pracowników 2) bez orzeczenia
lekarskiego, określającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym
stanowisku pracy, otrzymywanego przez pracownika podczas wstępnych
profilaktycznych badań lekarskich;
3)dopuszczenie możliwości przeprowadzania instruktażu ogólnego w formie
samokształcenia kierowanego lub seminarium (o czasie trwania min. 3 h
lekcyjne), w szczególności z użyciem środków komunikacji elektronicznej,
wykorzystujących możliwość przesyłania obrazu i dźwięku (on-line). Pracownicy
powinni otrzymać (np. pocztą elektroniczną) komplet niezbędnych materiałów
umożliwiających im zaznajomienie się z: podstawowymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach
zbiorowych pracy lub w regulaminie pracy, przepisami oraz zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;
4)dopuszczenie możliwości przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia
kierowanego lub seminarium (o czasie trwania min. 8 h lekcyjnych),
w szczególności z użyciem środków komunikacji elektronicznej,
wykorzystujących możliwość przesyłania obrazu i dźwięku (on-line). Pracownicy
powinni otrzymać (np. pocztą elektroniczną) komplet niezbędnych materiałów do
zaktualizowania i uzupełnienia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu przepisów
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, zagrożeń
związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.
5)przeprowadzanie egzaminu sprawdzającego przyswojenie przez uczestnika
szkolenia okresowego wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności
wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy, kończącego szkolenie okresowe, niezwłocznie
po odwołaniu zagrożenia epidemiologicznego ze strony wirusa SARS-CoV-2;
utrzymanie obowiązku przeprowadzania instruktażu stanowiskowego 6) zgodnie z §
11 rozporządzenia Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy na określonym stanowisku pracownika zatrudnianego na
stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie
czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych; pracownika
przenoszonego na takie stanowisko oraz ucznia odbywającego praktyczną naukę
zawodu lub studenta odbywającego praktykę studencką.
Działania pracodawców przeprowadzane zgodnie z powyższymi propozycjami nie
powinny obniżyć poziomu bezpieczeństwa pracy pracowników, a jednocześnie pozwolą
zminimalizować ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.
Apeluję jednocześnie do osób odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i higieny
pracy w zakładach pracy o zwrócenie szczególnej uwagi na te miejsca i stanowiska pracy,
na których występuje szczególnie duże ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy, by
pracownicy wykonujący swoje zadania, pomimo zaistniałej sytuacji epidemiologicznej,
mogli bezpiecznie i w zdrowiu wrócić do swoich rodzin i domów.”

 

Pobierz stanowisko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Osoby pracujące i przebywające na terenie przedsiębiorstwa powinny być bezpieczne, za to odpowiada pracodawca. Różne uchybienia w realizacji tego obowiązku skutkują poważnymi następstwami. Utrata zdrowia lub życia, częściowa lub całkowita niezdolność do pracy, pogorszenie poziomu życia — to tylko niektóre z nich. Odpowiedzialne podejście przedsiębiorcy do kwestii BHP jest nie tylko koniecznym przestrzeganiem wymogów prawa, to także budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Podstawowe wymagania BHP w firmie

Podstawowe wymagania BHP w firmie

W momencie zatrudnienia pracownika przedsiębiorca staję się  pracodawcą i zaczynają go obowiązywać przepisy zawarte w kodeksie pracy w tym dział X dotyczący BHP. Istotne jest, iż zatrudnienie pracowników nie powoduje konieczności stworzenia dodatkowego stanowiska...

Brak szkoleń BHP-kary

Brak szkoleń BHP-kary

Pracodawcy szczególnie w małych firmach zatrudniających kilka kilkanaście osób nie mają pojęcia jak zarządzać obowiązkami względem BHP w tym o obowiązkowych  szkoleniach  BHP Przepisy art. 2373 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.:...

Better Health Care is Our Mission

24/7 service. Same Day Appointments are Available.

(344) 532-2352

info@divicare.com

1235 Divi St. #100, San Francisco, CA