Szkolenia BHP i badania lekarskie w czasie zagrożenie epidemicznego. Stanowisko GIP

W dniu 16 marca otrzymaliśmy stanowisko Głównego Inspektora Pracy odnośnie badań okresowych oraz szkoleń 

 

Pełna treść stanowiska jest do pobrania  poniżej tekstu. Najważniejsze zagadnienia.

 

 • Badania lekarskie
  • Podtrzymano obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika bez aktualnych orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy
  • Zawieszeniu wykonywania badań lekarskich okresowych przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku wystawienia w terminie skierowań na badania lekarskie. Badania należy wykonać niezwłocznie po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego.
 • Szkolenia BHP
  • Zezwolono na  wykonywaniu szkoleń wstępnych w zakresie instruktażu ogólnego w formie samokształcenia przy użyciu środków kształcenia na odległość.
  • Zezwolono na wykonywaniu szkoleń okresowych w zakresie stanowisk robotniczych  w formie samokształcenia przy użyciu środków kształcenia na odległość.
  • Zachowaniu wymogu wykonywania  instruktażu stanowiskowego  w obecnej formie.

Zmiany w szkoleniach BHP  zmiany w badaniach lekarskich w sytuacji obowiązywania zagrożenia epidemicznego. 

 

Treść stanowiska

,,Mając na względzie sytuację epidemiologiczną w Polsce i opublikowanie
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 433 ze zm.), jak również
pismo otrzymane z Ministerstwa Zdrowia z 12 marca br., znak ZPM.6131.5.2020.MS,
dotyczące wykonywania badań profilaktycznych pracowników, wynikających z art. 229
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.),
proponuję:
1)zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich
pracowników do czasu odwołania zagrożenia epidemiologicznego ze strony
wirusa SARS-CoV-2, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku wystawienia
skierowania na okresowe badania lekarskie w terminach wynikających
z orzeczeń lekarskich określających brak przeciwwskazań do pracy, otrzymanych
przez pracowników podczas poprzednich badań profilaktycznych. Terminowe
wystawienie skierowania będzie potwierdzeniem gotowości pracodawcy do
wypełnienia obowiązku określonego w art. 229 Kodeksu pracy. Pracownicy
powinni zostać zobowiązani do niezwłocznego udania się do jednostki medycyny
pracy, z którą przedsiębiorstwo ma podpisaną umowę o świadczenie usług
w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami, po odwołaniu
zagrożenia epidemiologicznego;
utrzymanie obowiązku niedopuszczania do pracy pracowników 2) bez orzeczenia
lekarskiego, określającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym
stanowisku pracy, otrzymywanego przez pracownika podczas wstępnych
profilaktycznych badań lekarskich;
3)dopuszczenie możliwości przeprowadzania instruktażu ogólnego w formie
samokształcenia kierowanego lub seminarium (o czasie trwania min. 3 h
lekcyjne), w szczególności z użyciem środków komunikacji elektronicznej,
wykorzystujących możliwość przesyłania obrazu i dźwięku (on-line). Pracownicy
powinni otrzymać (np. pocztą elektroniczną) komplet niezbędnych materiałów
umożliwiających im zaznajomienie się z: podstawowymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach
zbiorowych pracy lub w regulaminie pracy, przepisami oraz zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;
4)dopuszczenie możliwości przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia
kierowanego lub seminarium (o czasie trwania min. 8 h lekcyjnych),
w szczególności z użyciem środków komunikacji elektronicznej,
wykorzystujących możliwość przesyłania obrazu i dźwięku (on-line). Pracownicy
powinni otrzymać (np. pocztą elektroniczną) komplet niezbędnych materiałów do
zaktualizowania i uzupełnienia swojej wiedzy i umiejętności z zakresu przepisów
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą, zagrożeń
związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.
5)przeprowadzanie egzaminu sprawdzającego przyswojenie przez uczestnika
szkolenia okresowego wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności
wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy, kończącego szkolenie okresowe, niezwłocznie
po odwołaniu zagrożenia epidemiologicznego ze strony wirusa SARS-CoV-2;
utrzymanie obowiązku przeprowadzania instruktażu stanowiskowego 6) zgodnie z §
11 rozporządzenia Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy na określonym stanowisku pracownika zatrudnianego na
stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie
czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych; pracownika
przenoszonego na takie stanowisko oraz ucznia odbywającego praktyczną naukę
zawodu lub studenta odbywającego praktykę studencką.
Działania pracodawców przeprowadzane zgodnie z powyższymi propozycjami nie
powinny obniżyć poziomu bezpieczeństwa pracy pracowników, a jednocześnie pozwolą
zminimalizować ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.
Apeluję jednocześnie do osób odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i higieny
pracy w zakładach pracy o zwrócenie szczególnej uwagi na te miejsca i stanowiska pracy,
na których występuje szczególnie duże ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy, by
pracownicy wykonujący swoje zadania, pomimo zaistniałej sytuacji epidemiologicznej,
mogli bezpiecznie i w zdrowiu wrócić do swoich rodzin i domów.”

 

Pobierz stanowisko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenia BHP online czy są legalne ?

Szkolenia BHP online czy są legalne ?

Szkolenia BHP i PPOŻ online    Szkolenia BHP online cieszą się coraz większą popularnością. Zarówno wśród małych firm jak i instytucji Państwowych. Czy szkolenia w formie e-learningu są gorsze od szkoleń stacjonarnych ? Czy są legalne ? Czy mogę zastosować je w...

DAN-MAR BHP i PPOŻ Nowe Oddziały

DAN-MAR BHP i PPOŻ Nowe Oddziały

 Rozwój firmy DAN-MAR BHP I PPOŻ i otwarcie 3 nowych oddziałów Jest nam niezmiernie miło poinformować, że końcówka roku 2020 przyniosła bardzo pozytywne zmiany - zarówno dla nas, jak i dla naszych klientów. W związku ze wzrostem zapotrzebowania na świadczone przez nas...

Ile są ważne szkolenia BHP ?

Ile są ważne szkolenia BHP ?

Ile są ważne szkolenia BHP ? Na te pytanie oraz na inne związane ze szkoleniami dowiesz się z poniższego artykułu Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek m.in. zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych...

Stan zagrożenia epidemicznego co to oznacza?

Stan zagrożenia epidemicznego co to oznacza?

Stan zagrożenia  epidemicznego w PolsceW dniu 13 marca została opublikowana informacja o stanie zagrożenia epidemicznego. Co  to dla nas oznacza. Należy zaznaczyć że podstawą prawną takiego zarządzenia znajdziemy w ustawie o Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu...

Wyjaśnienia PIP w związku z koronawirusem

Wyjaśnienia PIP w związku z koronawirusem

Wyjaśnienia PIP w związku z koronawirusem W związku z licznymi wątpliwościami, dotyczącymi stosowania przepisów prawa pracy odnoszących sią do relacji między pracodawcą a pracownikami w sytuacji zagrożenia zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, Państwowa Inspekcja Pracy...

Better Health Care is Our Mission

24/7 service. Same Day Appointments are Available.

(344) 532-2352

info@divicare.com

1235 Divi St. #100, San Francisco, CA