Stan zagrożenia 

epidemicznego w Polsce

W dniu 13 marca została opublikowana informacja o stanie zagrożenia epidemicznego. Co  to dla nas oznacza. Należy zaznaczyć że podstawą prawną takiego zarządzenia znajdziemy w ustawie o Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  Dz.U.2019.1239 t.j. z dnia 2019.07.04  w rodziale 8  nazwanym ,,Zasady postępowania w razie stanu zagrożenia epidemicznego” czytamy  że na podstawie decyzji Ministra Zdrowa może zostać wprowadzone

1)czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
2)czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,
3)czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
4)zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
5)obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,
6)nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,
7)obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych
To nie wszystko, wprowadzenie stanu zagrożenia może powodawać również
1)ograniczenia, obowiązki i nakazy, o których mowa ww ustawy w  art. 46 ust. 4;
2)czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;
3)czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodaju artykuły;
4)obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
5)obowiązek poddania się kwarantannie;
6)miejsce kwarantanny;
7)zakaz opuszczania miejsca kwarantanny;
8)czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;
9)nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów;
10)nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;
11)zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;
12)nakaz określonego sposobu przemieszczania się.
Wprowadzenie ustawy wprowadza równieżm możliwość wyłaczenie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Rozwiązanie to pozwiala zamawiać niezbędne usługi/ produkty bez procedur wydłużających czas otrzymania produktu/usługi

Ten sam przepis pozwala zastosować kwarantanne 
1. W celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, osoby chore na chorobę zakaźną albo osoby podejrzane o zachorowanie na chorobę zakaźną mogą podlegać obowiązkowej hospitalizacji.
2. Osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z osobami chorymi na choroby zakaźne podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, jeżeli tak postanowią organy inspekcji sanitarnej przez okres nie dłuższy niż 21 dni, licząc od ostatniego dnia styczności.
3. Obowiązkowa kwarantanna lub nadzór epidemiologiczny, o których mowa w ust. 2, mogą być stosowane wobec tej samej osoby więcej niż raz, do czasu stwierdzenia braku zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1)wykaz chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, o którym mowa w ust. 1,
2)obowiązki lekarza lub felczera w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej powodujących powstanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1,
3)organ, któremu jest przekazywana informacja o skierowaniu do szpitala osób podlegających obowiązkowi, o którym mowa w ust. 1,

4)obowiązki szpitala w przypadku samowolnego opuszczenia szpitala przez osobę podlegającą obowiązkowi, o którym mowa w ust. 1

– mając na względzie potrzebę zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ochrony zdrowia publicznego.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego u osób, o których mowa w ust. 2, oraz okres obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego, mając na względzie potrzebę nadzoru epidemiologicznego oraz ochrony zdrowia publicznego.

Bezpieczeństwo na Budowie: Jak Zapewnić BHP na Budowie

Bezpieczeństwo na Budowie: Jak Zapewnić BHP na Budowie

Bezpieczeństwo na Budowie: Jak Zapewnić BHP na Budowie Zapraszamy na naszego bloga poświęconego Bezpieczeństwu i Higienie Pracy (BHP) oraz PPOŻ. Dziś skupimy się na branży budowlanej i pokażemy, jak zapewnić bezpieczeństwo na budowie (Baustelle). Budowa: Branza Z...

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP   Szkolenia BHP są niezwykle ważnym elementem w każdej firmie. Dzięki nim pracownicy są w stanie bezpiecznie wykonywać swoje zadania oraz minimalizować ryzyko wypadków przy pracy. W naszym dzisiejszym tekście SEO chcielibyśmy przyjrzeć się bliżej...

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy,     czyli BHP, to ważna kwestia we wszystkich miejscach pracy. Odpowiednie przestrzeganie zasad BHP zapewnia pracownikom bezpieczeństwo oraz minimalizuje ryzyko wypadków przy pracy. W naszym dzisiejszym tekście SEO...

Kontrola trzeźwości w pracy 2023

Kontrola trzeźwości w pracy 2023

Przed nowelizacją ustawy Kodeksu Pracy o dotyczącej kontroli trzeźwości w pracy pracodawca mógł reagować tylko w jednoznacznych przypadkach. Teraz ustawodawca poszerzył prawa pracodawcy, które mają na celu przede wszystkim ochronę zdrowia pracownika oraz ochronę mienia w firmie. Zmiany zostały zatwierdzone 1 grudnia 2022 roku i weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Better Health Care is Our Mission

24/7 service. Same Day Appointments are Available.

(344) 532-2352

info@divicare.com

1235 Divi St. #100, San Francisco, CA

%d bloggers like this: