Podstawowe wymagania BHP w firmie

Wymagania BHP w firmie W momencie zatrudnienia pracownika przedsiębiorca staję się  pracodawcą i zaczynają go obowiązywać przepisy zawarte w kodeksie pracy w tym dział X dotyczący BHP. Istotne jest, iż zatrudnienie pracowników nie powoduje konieczności stworzenia dodatkowego stanowiska pracy, na którym zakres obowiązków obejmowałby prowadzenie dokumentacji BHP. Jest to tylko jedna z opcji – właściciel może prowadzić te sprawy sam, dołączyć je do obowiązków jednego z pracowników lub np. zlecić je specjalistycznej firmie. Należy jednak pamiętać, iż niektóre obszary związane z BHP wymagają posiadania odpowiednich kwalifikacji, nie mówiąc już o posiadaniu specjalistycznej wiedzy. W przypadku, gdy przedsiębiorca zdecyduje się na prowadzenie spraw BHP w swojej firmie na własną rękę, musi pamiętać, że konieczne jest spełnienie warunków określonych w przepisach. Zgodnie z nimi, aby właściciel firmy mógł samodzielnie prowadzić zadania i dokumentację BHP: musi posiadać odpowiednie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, liczba zatrudnionych przez niego pracowników nie może przekraczać 10 osób, zatrudnia do 20 pracowników, przy czym jego działalność jest zakwalifikowana do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. BHP a Kodeks pracy Kwestię bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje dział dziesiąty Kodeksu pracy. Wart podkreślenia jest fakt, iż to zawsze pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie pracy, nawet jeśli zadania z tym związane zleci pracownikowi. Najważniejsze obowiązki związane z BHP w firmie zatrudniającej pracowników zawarte zostały w art. 207 par. 2 Kodeksu pracy. W myśl tych przepisów pracodawca powinien: organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa...

Brak szkoleń BHP-kary

Pracodawcy szczególnie w małych firmach zatrudniających kilka kilkanaście osób nie mają pojęcia jak zarządzać obowiązkami względem BHP w tym o obowiązkowych  szkoleniach  BHP Przepisy art. 2373 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. obligują pracodawcę do przeszkolenia pracowników w zakresie bhp przed dopuszczeniem ich do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Pracownicy natomiast, zgodnie z art. 211 pkt 1 k.p., zobowiązani są znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu wstępnym i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. Z stan BHP w miejscu pracy odpowiada pracodawca podstawa  art. 207 k.p. za stan bhp w zakładzie pracy i ochronę zdrowia i życia pracowników – spoczywa powinność przekazania im stosownej wiedzy, dopiero po dopełnieniu tego obowiązku powstanie po ich stronie obowiązek znajomości oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową w związku z niedostatecznym poinformowaniem go o zagrożeniach występujących na stanowisku pracy, a także o sposobach ochrony i zapobiegania zagrożeniom, może ubiegać się o świadczenia odszkodowawcze bezpośrednio od pracodawcy, takie jak: 1) jednorazowe odszkodowanie za uszczerbek majątkowy, o którym mowa w art. 444 § 1 k.c., 2) zadośćuczynienie pieniężne za uszczerbek niemajątkowy, o którym mowa art. 445 § 1 k.c., 3) rentę, o której mowa w art. 444 § 2 k.c. W przypadku niezapewnienia szkolenia pracodawca nie będzie mógł podnieść zarzutu przyczynienia się przez pracownika do zaistniałego zdarzenia, a tym samym liczyć na ograniczenie...
Paste your AdWords Remarketing code here